Home        |        Jaarverslag |        Premie VOS |        Privacyverklaring
De Stichting vormings- en ontwikkelingsfonds in het slagersbedrijf (Vos) is een samenwerkingsverband van sociale partners in de slagersbranche. De stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van:
 • de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
 • FNV (FNV)
 • CNV Vakmensen (CNV)

Vos heeft de volgende doelstellingen:

Het doel van de Stichting Vos is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van het Slagersbedrijf. Dit wordt gerealiseerd door het bevorderen, (doen) uitvoeren en (mede) financieren van de navolgende activiteiten:

 • het verrichten van  vormings- en ontwikkelingswerk en scholings- en opleidingsactiviteiten in het Slagersbedrijf alsmede het daarmee verband houdende  onderzoek en publicatie teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de sector te bewerkstelligen;
 • het geven van voorlichting en het publiceren van informatie over voorschriften die uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Slagersbedrijf voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en andere wettelijke regelingen liggen en die verband houden met arbeid;
 • het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van voorschriften die uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Slagersbedrijf voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en andere wettelijke regelingen liggen die verband houden met arbeid;
 • het promoten van bedrijfstakberoepen in en buiten de bedrijfstak;
 • het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsverbeteringen met betrekking tot de dienstverlening door de werkenden in de bedrijfstak;
 • het creëren van voldoende en kwalitatief goede opvang voor kinderen van werknemers, werkzaam in het Slagersbedrijf, door het leveren van een financiële bijdrage in de kosten van kinderopvang;
 • Het subsidiëren van de kosten van verlof van werknemers voor het bijwonen van congressen, vormings- en scholingsbijeenkomsten, bondsraad-vergaderingen en vakgroepbestuursvergaderingen van hun vakorganisaties;
 • het subsidiëren van de kosten van verlof van werknemers voor het namens hun vakorganisatie bijwonen van bijeenkomsten van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds;
 • het verlenen van een financiële vergoeding aan werkgevers in het kader van het stimuleren van mantelzorg in combinatie met arbeid bij werknemers in de bedrijfstak;
 • het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan werknemers in de bedrijfstak voor de kosten van loopbaanadvisering;
 • het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan werknemers in de bedrijfstak in de scholingskosten in het kader van de employability;
 • het via projectontwikkeling, projectuitvoering en instrumentontwikkeling verhogen van de employability bij werknemers in de bedrijfstak;
 • het via projectontwikkeling, projectuitvoering en instrumentontwikkeling bevorderen van vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen in de bedrijfstak is georganiseerd;
 • het via projectontwikkeling, projectuitvoering en instrumentontwikkeling bevorderen van de inzetbaarheid van werknemers in de ondernemingen binnen de bedrijfstak;
 • het stimuleren en subsidiëren van projecten of activiteiten gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de bedrijfstak of op de totstandkoming of verbetering van bedrijfsbeleid op dit terrein;
 • het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de Stichting;
 • het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Commissie Arbeidsvoorwaarden in het Slagersbedrijf. Deze werkzaamheden van deze commissie worden nader omschreven in artikel 2 van dit reglement.

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: R.B.E. van Kessel, 070 3314621


Stichting VOS, Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk, info@slagers.nl, KvK: 41158307